فرم / تاریخ و ماسک

انتخاب محدوده تاریخ

تک انتخاب تاریخ
انتخاب محدوده تاریخ
محدوده انتخاب تاریخ با زمان
محدوده تاریخ از پیش تعیین شده
ورودی اولیه خالی است

چگونه استفاده کنیم

استفاده عمومی از HTML
<input type="text" class="form-control input-date">
فعال سازی Js
تومان('.input-date').daterangepicker();

برای اطلاعات بیشتر لطفا به دنبال مستندات رسمی

ماسک ورودی

ISBN1
e.g "999-99-999-9999-9"
ISBN2
e.g "999 99 999 9999 9"
ISBN3
e.g "999/99/999/9999/9"
IPV4
e.g "192.168.110.310"
IPV6
e.g "4deg:1340:6547:2:540:h8je:ve73:98pd"
شناسه مالیات
e.g "99-9999999"
تلفن
e.g "(999) 999-9999"
کارنسی
e.g "$ 999,999,999.99"
تاریخ
e.g "dd/mm/yyyy"
تاریخ 2
e.g "dd-mm-yyyy"

چگونه استفاده کنیم

استفاده عمومی از HTML
<input type="text" class="form-control" data-mask="999-99-999-9999-9">

برای اطلاعات بیشتر لطفا به دنبال مستندات رسمی