نوار کشویی ION

لغزنده محدوده سرد، راحت، پاسخگو و به راحتی قابل تنظیم است

پیش فرض
حداقل حداکثر
پیشوند
دامنه
گام
ارزش های سفارشی
شماره های سفارشی
غیر فعال
مثال فوق
استفاده از هر دو گزینه را تزئین کنید
رفع اشکالات پست
پنهان
© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.