رتبه بندی پیش فرض
نیم امتیاز
امتیاز غیرفعال شده
تنها با یک امتیاز فقط
امتیاز دلخواه سفارشی
فقط انتخاب شده را پر کنید
رویدادها را مدیریت کنید
سفارشی کردن راهنمایی ها
رتبه پیش فرض
شروع شده با 5 [6..10]
شروع رتبه با [2..10]
شروع و توقف را تنظیم کنید [2..10] with step 2
آیکون های سفارشی
امتیاز مکرر
آیکون سفارشی CSS
© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.