سفارش # 12345

logo


صورت حساب داده شده برای:
جعفر عباسی
1234 پایه
خرداد. 4
اسپرینگفیلد، ST 54321
فرستاده شده به:
طاهر نصیری
1234 پایه
خرداد. 4
اسپرینگفیلد، ST 54321
روش پرداخت:
ویزا کارت **** 4242
jsmith@email.com
تاریخ سفارش:
1398/خرداد

خلاصه سفارش

آتیم قیمت تعداد مجموع
BS-200 10.99 تومان 1 10.99 تومان
BS-400 20.99 تومان 3 40.99 تومان
BS-1000 110.99 تومان 1 106.99 تومان
کل حجم 130.99 تومان
حمل دریایی 10.99 تومان
مجموع

340.99 تومان

© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.