ورودی های متن

در اینجا نمونه هایی از .form-control به هر HTML5 متنی اعمال می شود <input> تایپ.

مثال متن راهنما که بدون تغییر باقی می ماند.
مثال متن راهنما که بدون تغییر باقی می ماند.
مثال متن راهنما که بدون تغییر باقی می ماند.
© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.