جدول داده پیش فرض

جدول داده بیشترین ویژگی های پیش فرض را فعال می کند، بنابراین همه چیزهایی که باید برای استفاده از جداول خود استفاده کنید، تماس با تابع ساخت است: تومان().جدول داده();.

نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق
جعفر عباسی معماری سیستم ادینبورگ 61 2011/04/25 86,000 تومان
صیدار مایکل حسابدار توکیو 63 2011/07/25 86,000 تومان
جعفر خان مهندس ارومیه 66 2009/01/12 86,000 تومان
مجتبی خان توسعه دهنده وردپرس ادینبورگ 22 2012/03/29 86,000 تومان
فرشید ولی پور حسابدار توکیو 33 2008/11/28 86,000 تومان
مجتبی طراح وب نیویورک 61 2012/12/02 86,000 تومان
امیر علی مدیر فروش ارومیه 59 2012/08/06 86,000 تومان
علی شروعی طراح وب توکیو 55 2010/10/14 86,000 تومان
علی دایی توسعه دهنده جاوا ارومیه 39 2009/09/15 86,000 تومان
سونیا مهندس نرم افزار ادینبورگ 23 2008/12/13 86,000 تومان
صبا صیدر مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 86,000 تومان
معصومه عباسی مدیر واحد ادینبورگ 22 2013/03/03 86,000 تومان
جعفر عباسی توسعه وب ارومیه 36 2008/10/16 86,000 تومان
هندی یار مدیر بازار یاب لندن 43 2012/12/18 86,000 تومان
رضا علی پور توسعه وب لندن 19 2010/03/17 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 66 2012/11/27 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب) نیویورک 64 2010/06/09 86,000 تومان
طاهر نصیری طراح وب نیویورک 59 2009/04/10 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار لندن 41 2012/10/13 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ادینبورگ 35 2012/09/26 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب نیویورک 30 2011/09/03 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب نیویورک 40 2009/06/25 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب نیویورک 21 2011/12/12 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر فروش سیدنی 23 2010/09/20 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 47 2009/10/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ادینبورگ 42 2010/12/22 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه وب ایران 28 2010/11/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار ارومیه 28 2011/06/07 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 48 2010/03/11 86,000 تومان
مایکل صیدرا مسئول وب توکیو 20 2011/08/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب سیدنی 37 2011/06/02 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 53 2009/10/22 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 27 2011/05/07 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 22 2008/10/26 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ادینبورگ 46 2011/03/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 47 2009/12/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر دفتر ارومیه 51 2008/12/16 86,000 تومان
مایکل صیدرا شاهین دژ ارومیه 41 2010/02/12 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ارومیه 62 2009/02/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 86,000 تومان
مایکل صیدرا مسئول سایت نیویورک 65 2008/09/26 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ایران 64 2011/02/03 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار لندن 38 2011/05/03 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی توکیو 37 2009/08/19 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب نیویورک 61 2013/08/11 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ارومیه 47 2009/07/07 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ایران 64 2012/04/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار نیویورک 63 2010/01/04 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار ارومیه 56 2012/06/01 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه دهنده جاوا ادینبورگ 43 2013/02/01 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر فروش نیویورک 46 2011/12/06 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه وب لندن 47 2011/03/21 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 21 2009/02/27 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 30 2010/07/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه وب ادینبورگ 51 2008/11/13 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه دهنده جاوا ایران 29 2011/06/27 86,000 تومان
مایکل صیدرا پشتیبان مشتری نیویورک 27 2011/01/25 86,000 تومان

دکمه های مثالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق
جعفر عباسی معماری سیستم ادینبورگ 61 2011/04/25 86,000 تومان
صیدار مایکل حسابدار توکیو 63 2011/07/25 86,000 تومان
جعفر خان مهندس ارومیه 66 2009/01/12 86,000 تومان
مجتبی خان توسعه دهنده وردپرس ادینبورگ 22 2012/03/29 122,000 تومان
فرشید ولی پور حسابدار توکیو 33 2008/11/28 122,000 تومان
مجتبی طراح وب نیویورک 61 2012/12/02 86,000 تومان
امیر علی مدیر فروش ارومیه 59 2012/08/06 86,000 تومان
علی شروعی طراح وب توکیو 55 2010/10/14 86,000 تومان
علی دایی توسعه دهنده جاوا ارومیه 39 2009/09/15 86,000 تومان
سونیا مهندس نرم افزار ادینبورگ 23 2008/12/13 86,000 تومان
صبا صیدر مدیر دفتر لندن 30 2008/12/19 86,000 تومان
معصومه عباسی مدیر واحد ادینبورگ 22 2013/03/03 86,000 تومان
جعفر عباسی توسعه وب ارومیه 36 2008/10/16 86,000 تومان
هندی یار مدیر بازار یاب لندن 43 2012/12/18 86,000 تومان
رضا علی پور توسعه وب لندن 19 2010/03/17 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 66 2012/11/27 86,000 تومان
Paul Byrd طراح وب) نیویورک 64 2010/06/09 86,000 تومان
جعفر عباسی طراح وب نیویورک 59 2009/04/10 86,000 تومان
جعفر عباسی مهندس نرم افزار لندن 41 2012/10/13 86,000 تومان
رسول طراح وب ادینبورگ 35 2012/09/26 86,000 تومان
روسول منفرد طراح وب نیویورک 30 2011/09/03 86,000 تومان
حسین طراح وب نیویورک 40 2009/06/25 86,000 تومان
محمد رضا طراح وب نیویورک 21 2011/12/12 86,000 تومان
علی یاری مدیر فروش سیدنی 23 2010/09/20 86,000 تومان
جعفر طراح وب لندن 47 2009/10/09 86,000 تومان
مجتبی طراح وب ادینبورگ 42 2010/12/22 86,000 تومان
فرشید توسعه وب ایران 28 2010/11/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار ارومیه 28 2011/06/07 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 48 2010/03/11 86,000 تومان
مایکل صیدرا مسئول وب توکیو 20 2011/08/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب سیدنی 37 2011/06/02 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 53 2009/10/22 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 27 2011/05/07 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 22 2008/10/26 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ادینبورگ 46 2011/03/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 47 2009/12/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر دفتر ارومیه 51 2008/12/16 86,000 تومان
مایکل صیدرا شاهین دژ ارومیه 41 2010/02/12 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ارومیه 62 2009/02/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر دفتر لندن 37 2008/12/11 86,000 تومان
مایکل صیدرا مسئول سایت نیویورک 65 2008/09/26 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ایران 64 2011/02/03 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار لندن 38 2011/05/03 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی توکیو 37 2009/08/19 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب نیویورک 61 2013/08/11 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ارومیه 47 2009/07/07 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر مالی ایران 64 2012/04/09 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار نیویورک 63 2010/01/04 86,000 تومان
مایکل صیدرا مهندس نرم افزار ارومیه 56 2012/06/01 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه دهنده جاوا ادینبورگ 43 2013/02/01 86,000 تومان
مایکل صیدرا مدیر فروش نیویورک 46 2011/12/06 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه وب لندن 47 2011/03/21 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب لندن 21 2009/02/27 86,000 تومان
مایکل صیدرا طراح وب ارومیه 30 2010/07/14 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه وب ادینبورگ 51 2008/11/13 86,000 تومان
مایکل صیدرا توسعه دهنده جاوا ایران 29 2011/06/27 86,000 تومان
مایکل صیدرا پشتیبان مشتری نیویورک 27 2011/01/25 86,000 تومان
© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.