مثال ها

این یک راه حل تجربی بسیار عالی برای جداول پاسخگو با داده های پیچیده است.

شرکت آخرین تجارت زمان تجارت تغییر دادن قبل از بستن باز کردن پیشنهاد پرسیدن هدف 1 ساله
گوگل شرکت گوگل. 597.74 12:12بعد ظهر 14.81 (2.54%) 582.93 597.95 597.73 x 100 597.91 x 300 731.10
اپل شرکت اپل. 378.94 12:22بعد ظهر 5.74 (1.54%) 373.20 381.02 378.92 x 300 378.99 x 100 505.94
آمازون شرکت آمازون. 191.55 12:23 بعد ظهر 3.16 (1.68%) 188.39 194.99 191.52 x 300 191.58 x 100 240.32
اوراکل شرکت اوراکل 31.15 12:44بعد ظهر 1.41 (4.72%) 29.74 30.67 31.14 x 6500 31.15 x 3200 36.11
مایکرو شرکت مایکروسافت 25.50 12:27بعد ظهر 0.66 (2.67%) 24.84 25.37 25.50 x 71100 25.51 x 17800 31.50
سیسکو شرکت سیسکو. 18.65 12:45بعد ظهر 0.97 (5.49%) 17.68 18.23 18.65 x 10300 18.66 x 24000 21.12
یاهو شرکت یاهو. 15.81 12:25بعد ظهر 0.11 (0.67%) 15.70 15.94 15.79 x 6100 15.80 x 17000 18.16
گوگل شرکت گوگل 597.74 12:12بعد ظهر 14.81 (2.54%) 582.93 597.95 597.73 x 100 597.91 x 300 731.10
اپل شرکت اپل. 378.94 12:22بعد ظهر 5.74 (1.54%) 373.20 381.02 378.92 x 300 378.99 x 100 505.94
امازون شرکت آمازون. 191.55 12:23بعد ظهر 3.16 (1.68%) 188.39 194.99 191.52 x 300 191.58 x 100 240.32
اوراکل شرکت اوراکل 31.15 12:44بعد ظهر 1.41 (4.72%) 29.74 30.67 31.14 x 6500 31.15 x 3200 36.11
مایکرو شرکت مایکروسافت 25.50 12:27بعد ظهر 0.66 (2.67%) 24.84 25.37 25.50 x 71100 25.51 x 17800 31.50
سیسکو شرکت سیسکو. 18.65 12:45بعد ظهر 0.97 (5.49%) 17.68 18.23 18.65 x 10300 18.66 x 24000 21.12
یاهو شرکت یاهو. 15.81 12:25بعد ظهر 0.11 (0.67%) 15.70 15.94 15.79 x 6100 15.80 x 17000 18.16
گوگل شرکت گوگل 597.74 12:12بعد ظهر 14.81 (2.54%) 582.93 597.95 597.73 x 100 597.91 x 300 731.10
اپل شرکت اپل. 378.94 12:22بعد ظهر 5.74 (1.54%) 373.20 381.02 378.92 x 300 378.99 x 100 505.94
امازون شرکت آمازون. 191.55 12:23بعد ظهر 3.16 (1.68%) 188.39 194.99 191.52 x 300 191.58 x 100 240.32
اوراکل شرکت اوراکل 31.15 12:44بعد ظهر 1.41 (4.72%) 29.74 30.67 31.14 x 6500 31.15 x 3200 36.11
مایکرو شرکت مایکروسافت 25.50 12:27بعد ظهر 0.66 (2.67%) 24.84 25.37 25.50 x 71100 25.51 x 17800 31.50
سیسکو شرکت سیسکو. 18.65 12:45بعد ظهر 0.97 (5.49%) 17.68 18.23 18.65 x 10300 18.66 x 24000 21.12
یاهو شرکت یاهو. 15.81 12:25بعد ظهر 0.11 (0.67%) 15.70 15.94 15.79 x 6100 15.80 x 17000 18.16
گوگل شرکت گوگل 597.74 12:12بعد ظهر 14.81 (2.54%) 582.93 597.95 597.73 x 100 597.91 x 300 731.10
اپل شرکت اپل. 378.94 12:22بعد ظهر 5.74 (1.54%) 373.20 381.02 378.92 x 300 378.99 x 100 505.94
امازون شرکت آمازون. 191.55 12:23بعد ظهر 3.16 (1.68%) 188.39 194.99 191.52 x 300 191.58 x 100 240.32
اوراکل شرکت اوراکل 31.15 12:44بعد ظهر 1.41 (4.72%) 29.74 30.67 31.14 x 6500 31.15 x 3200 36.11
مایکرو شرکت مایکروسافت 25.50 12:27بعد ظهر 0.66 (2.67%) 24.84 25.37 25.50 x 71100 25.51 x 17800 31.50
سیسکو شرکت سیسکو. 18.65 12:45بعد ظهر 0.97 (5.49%) 17.68 18.23 18.65 x 10300 18.66 x 24000 21.12
یاهو شرکت یاهو. 15.81 12:25بعد ظهر 0.11 (0.67%) 15.70 15.94 15.79 x 6100 15.80 x 17000 18.16
گوگل شرکت گوگل 597.74 12:12بعد ظهر 14.81 (2.54%) 582.93 597.95 597.73 x 100 597.91 x 300 731.10
اپل شرکت اپل. 378.94 12:22بعد ظهر 5.74 (1.54%) 373.20 381.02 378.92 x 300 378.99 x 100 505.94
امازون شرکت آمازون. 191.55 12:23بعد ظهر 3.16 (1.68%) 188.39 194.99 191.52 x 300 191.58 x 100 240.32
اوراکل شرکت اوراکل 31.15 12:44بعد ظهر 1.41 (4.72%) 29.74 30.67 31.14 x 6500 31.15 x 3200 36.11
مایکرو شرکت مایکروسافت 25.50 12:27بعد ظهر 0.66 (2.67%) 24.84 25.37 25.50 x 71100 25.51 x 17800 31.50
سیسکو شرکت سیسکو. 18.65 12:45بعد ظهر 0.97 (5.49%) 17.68 18.23 18.65 x 10300 18.66 x 24000 21.12
یاهو شرکت یاهو. 15.81 12:25بعد ظهر 0.11 (0.67%) 15.70 15.94 15.79 x 6100 15.80 x 17000 18.16
© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.