تک دکمه رها کردن

هر تک .btn می تواند با تغییر برخی تغییرات تبدیل به یک دسته کوچک شده شود. در اینجا این است که چگونه می توانید آنها را با هم کار کنید <دکمه> عناصر:

دکمه تقسیم کشویی

بهترین قسمت این است که شما می توانید با هر نوع دکمه نیز انجام دهید:

اندازه گیری

محو کردن دکمهها با دکمههای هر اندازه، از جمله دکمههای کشویی پیشفرض و تقسیم، کار میکند.

تنوع کشیدن

منوی کشویی پایین تر از عناصر با اضافه کردن .dropup المنت های بزرگ

هماهنگی منو

افزودن .dropdown-menu-right به یک .dropdown-menu راست به چپ منوی کشویی.

تغییرات جزیی

منوهای کشویی در سمت راست عناصر با افزودن منجر شود .dropright المنت های بزرگ

تنوع طوفان

منوهای کشویی در سمت راست عناصر با افزودن منجر شود .dropleft المنت های بزرگ

© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.