مثال پیش فرض

پیوندهای صفحه بندی نشان می دهد که مجموعه ای از محتوای مرتبط در چندین صفحه وجود دارد.

دولت های غیرفعال و فعال

پیوندهای صفحه بندی برای شرایط مختلف قابل تنظیم است. استفاده کنید .disabled برای لینکهایی که به نظر میرسد غیر قابل کلیک و .active برای نشان دادن صفحه فعلی.

اندازه گیری

صفحه نمایش بزرگتر یا کوچکتر را دوست داشتید؟ اضافه کردن .pagination-lg یا .pagination-sm برای اندازه های اضافی

هم ترازی

هم ترازی اجزای صفحه بندی را با سرویس های flexbox تغییر دهید.

© 1398 زینزر - طراحی با فارسی سازی توسط جعفر عباسی.